دخانیات سازمان جهانی بهداشت بهزاد ولی زاده

۱۲۶ شهر و روستای کشور عاری از دخانیات خواهند شد

۱۲۶ شهر و روستای کشور عاری از دخانیات خواهند شد

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، گفت: تا سال ۱۴۰۴ در نهایت ۶۳ شهر و ۶۳ روستای منتخب کشور عاری از دخانیات خواهند شد.