درخواست لغو بازی

درخواست باشگاه تراکتور مبنی بر تعویق بازی با سپاهان
خبر/

درخواست باشگاه تراکتور مبنی بر تعویق بازی با سپاهان

باشگاه تراکتور درخواست تعویق بازی با سپاهان اصفهان را به سازمان لیگ داد.