درخواست

نامه هزار نفر از مهندسان به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی
با موضوع درخواست تنسيق امور مربوط به حق الزحمه طراحی در نظام مهندسی صورت گرفت:

نامه هزار نفر از مهندسان به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی

بالغ بر یک هزار نفر از مهندسان معمار و طراحی داخلی آذربایجان شرقی با امضای الکترونیکی نامه ای خواستار تنسيق امور مربوط به حق الزحمه طراحی در نظام مهندسی شدند.