دستگاه

۱۰۰ دستگاه اتوبوس شهری جدید در راه ناوگان حمل و نقل تبریز

۱۰۰ دستگاه اتوبوس شهری جدید در راه ناوگان حمل و نقل تبریز

قرارداد خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس شهری برای ناوگان اتوبوسرانی شهرداری تبریز منعقد شد.