دلال فوتبال

بفرمایید چه کسی تیم را می بندد؟!
برسد به دست آقای سرپرست

بفرمایید چه کسی تیم را می بندد؟!

تراکتور این روز ها در میان خلف وعده های مسئولینش میتوان گفت بحرانی ترین روزهای حیات خود را سپری می کند.