دمشق

نخستین پرواز دمشق از فرودگاه تبریز انجام شد
پس از ۹ سال وقفه ؛

نخستین پرواز دمشق از فرودگاه تبریز انجام شد

ساعاتی قبل نخستین پرواز دمشق از فرودگاه تبریز انجام گرفت.