دندانپزشکی بهداشت دهان و دندان سازمان بیمه سلامت

بسته‌های دندانپزشکی بیمه سلامت رویکرد پیشگیری دارد

بسته‌های دندانپزشکی بیمه سلامت رویکرد پیشگیری دارد

عضو کمیته سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: تعهدات بسته‌های دندانپزشکی بیمه سلامت در حال حاضر تنها خدمتی است که رویکرد پیشگیری دارد.