دوره های تخصصی

آموزش دوره‌های تخصصی علوم پزشکی توسط جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان خبر داد؛

آموزش دوره‌های تخصصی علوم پزشکی توسط جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی از آموزش دوره‌های تخصصی علوم پزشکی توسط این سازمان استان خبر داد.