دوصحرانوردی

مسابقات دوصحرانوردی قهرمانی کارگران استان آذربایجان شرقی برگزار شد

مسابقات دوصحرانوردی قهرمانی کارگران استان آذربایجان شرقی برگزار شد

مسابقات دوصحرانوردی قهرمانی کارگران استان با شرکت ورزشکاران از ۴ شهرستان استان برگزار شد