دولتمردان

دولتمردان برای اعتمادآفرینی و رابطه مردم و دولت “روابط عمومی تخصصی” را پیاده کنند
در سمینار آموزشی «روابط عمومی تخصصی و اصول مردم‌داری» مطرح شد؛

دولتمردان برای اعتمادآفرینی و رابطه مردم و دولت “روابط عمومی تخصصی” را پیاده کنند

يک مدرس دانشگاه و استاد ارتباطات دانشکده خبر گفت: دولتمردان براي اعتمادآفريني و رابطه مردم و دولت "روابط عمومي تخصصي" را پياده کنند.