دکتر راد

درگذشت بنیانگذار دپارتمان رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

درگذشت بنیانگذار دپارتمان رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر سعید راد، بنیانگذار دپارتمان رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دار فانی را وداع گفت.