دکتر مسعودی فر

بررسی پیش‌ نویس راهبردهای مربوط به «ارتقا شفافیت» و «جلوگیری از تعرض منافع»
به ریاست دکتر مسعودی فر انجام شد؛

بررسی پیش‌ نویس راهبردهای مربوط به «ارتقا شفافیت» و «جلوگیری از تعرض منافع»

به ریاست دکتر مسعودی فر مستشار قضایی و قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه