دیابت انسولین کامران نیکو سخن

روز جهانی دیابت و امید به خودکفایی در تولید انسولین

روز جهانی دیابت و امید به خودکفایی در تولید انسولین

مدیرعامل انجمن دیابت ایران، گفت: در خصوص تولید انسولین گام های ارزشمندی برداشته ایم و انسولین های مدرن نیز در کشور ما در حال تولید است.