دیابت دانشگاه علوم پزشکی تهران پرستار

رونمایی از پروژه آموزش پرستار دیابت در کشور

رونمایی از پروژه آموزش پرستار دیابت در کشور

مدیر گروه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران، به تشریح جزئیات طرح آموزش پرستار دیابت پرداخت.