دیابت شکور امیدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمه سلامت به امر پیشگیری و آموزش هم بودجه اختصاص بدهد

بیمه سلامت به امر پیشگیری و آموزش هم بودجه اختصاص بدهد

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی، بر توجه بیمه‌ها به اطلاع رسانی و آموزش به منظور کاهش هزینه‌ها تاکید کرد.