دیابت علیرضا استقامتی انسولین

ایران به برنامه جهانی اشتراک گذاری تجربیات دیابت پیوست

ایران به برنامه جهانی اشتراک گذاری تجربیات دیابت پیوست

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ایران به عنوان بیستمین کشور به برنامه جهانی دیپ پیوست و امیدواریم بتوانیم از طریق این پروژه، تجربیات خودمان را در حوزه دیابت با جهان به اشتراک بگذاریم.