دیابت پرستاران علیرضا استقامتی

آموزش پرستاران منجر به افزایش کیفیت زندگی افراد دیابتی می شود

آموزش پرستاران منجر به افزایش کیفیت زندگی افراد دیابتی می شود

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران،آموزش پرستاران را گامی در جهت افزایش کیفیت زندگی افراد دیابتی دانست.