دیابت پرستار انسولین

پروژه آموزش پرستار دیابت در ایران کلید خورد

پروژه آموزش پرستار دیابت در ایران کلید خورد

همزمان با هفته دیابت، پروژه آموزش پرستار دیابت در ایران رونمایی شد.