دیابت پرستار دانشگاه علوم پزشکی تهران

آموزش پرستاران دیابت ضروری است

آموزش پرستاران دیابت ضروری است

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در امور زنان و خانواده، گفت: آموزش پرستاران دیابت ضرورتی است که احساس می‌شود.