رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز

کشف زمین خواری میلیاردی در شهرستان تبریز

کشف زمین خواری میلیاردی در شهرستان تبریز

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز از بازگشت ۲۰۹۱۰ متر مربع از اراضی ملی تصرف شده شهرستان تبریز به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال به اموال عمومی خبر داد.