رئیس اداره گاز شهرستان اهر

افزایش ظرفیت گازرسانی در شهرستان اهر
رئیس اداره گاز شهرستان اهر خبر داد:

افزایش ظرفیت گازرسانی در شهرستان اهر

رئیس اداره گاز شهرستان اهر گفت: با احداث خط دوّم 10 اینچ به منظور تأمین جریان گاز پایدار در شهرستان و روستاهای تابعه ظرفیت ایستگاه های گازرسانی در شهرستان اهر افزایش یافته است.