رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی

بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی در مسیر تحول قدم بر می دارد

بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی در مسیر تحول قدم بر می دارد

رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی گفت: بنیاد نخبگان استان در مسیر تحول و توسعه قدم بر می دارد.