رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی

خالی بودن ۴۲ درصدی ظرفیت صنایع آذربایجان شرقی حاکی از نبود بازار است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

خالی بودن ۴۲ درصدی ظرفیت صنایع آذربایجان شرقی حاکی از نبود بازار است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خالی بودن ۴۲ درصدی ظرفیت صنایع استان را حاکی از نبود بازار دانست و گفت: لازم است با همراهی‌های گمرکات بازارچه‌های مرزی استان توسعه یابند.