رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌شرقی

اعتبارات استانی بودجه سال آینده آذربایجان شرقی۲۲۰۰ میلیارد تومان است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

اعتبارات استانی بودجه سال آینده آذربایجان شرقی۲۲۰۰ میلیارد تومان است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: اعتبارات استانی آذربایجان شرق، بدون لحاظ اعتبارات طرح های ملی، از یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال جاری به بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال آینده افزایش یافته است.