رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی

مطالبه منتخبین شورای عالی استان‌ها از سازمان برنامه بودجه
شهرام دبیری خبر داد

مطالبه منتخبین شورای عالی استان‌ها از سازمان برنامه بودجه

شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی و منتخب شورای عالی استان ها نسبت به عدم اجرای قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور معترض شد.