رزمی کار

رزمی کار تبریزی دو رکورد جهانی زد

رزمی کار تبریزی دو رکورد جهانی زد

رزمی کار 39 ساله تبریزی دو رکورد جهانی به نام خود ثبت کرد.