رشد اقتصادی

چرا رشد اقتصادی منفی شد؟

چرا رشد اقتصادی منفی شد؟

از آنجا که رشد اقتصادی بهار امسال منفی شده است، آنطور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد علت عمده این امر را بایـد در کـاهش ارزش افـزوده فعالیت‌هـای نفـت، خـدمات اجتماعی و شخصی و خانگی، بازرگانی، رستوران و هتلـداری و حمـل و نقـل، انبـارداری و ارتباطـات جسـتجو کرد. به گزارش ایسنا، رشد اقتصادی افزایش ارزش افزوده و […]