رفیعی

جهاد دانشگاهی از «پیروز» نمونه‌بردای ژنتیکی کرده است
رفیعی:

جهاد دانشگاهی از «پیروز» نمونه‌بردای ژنتیکی کرده است

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: مرکز ذخایر ژنتیک جهاد دانشگاهی نمونه‌های ژنتیک «پیروز« را گرفته و امکان تکثیر و احیاءآن وجود دارد.