رمان تاریخی

رمان تاریخی، داستان بی تعادلی‌های تاریخ است
نویسنده ادبیات کودک و نوجوان:

رمان تاریخی، داستان بی تعادلی‌های تاریخ است

یک نویسنده سرشناس ادبیات کودک و نوجوان و دانش آموخته‌ی تاریخ، رمان تاریخی را داستان بی تعادلی‌های تاریخ توصیف کرد.