رمپ

پروژه رمپ آخر خیابان شهیدرجائی میزان توجه به جایگاه توسعه پایدار محلی را افزایش می‌دهد
شهردار منطقه یک تبریز:

پروژه رمپ آخر خیابان شهیدرجائی میزان توجه به جایگاه توسعه پایدار محلی را افزایش می‌دهد

شهردار منطقه یک تبریز، پروژه رمپ آخر خیابان شهید رجائی به اتوبان پاسداران را در میزان توجه و افزایش جایگاه توسعه پایدار محل محوری را بسیار مهم دانست.