روانشناسی کودکان بازی کودکان

روان درمانی کودکان با شن بازی/تقویت مهارت های کلامی

روان درمانی کودکان با شن بازی/تقویت مهارت های کلامی

یک روانشناس کودک، گفت: شن بازی درمانی، نوعی تلفیق بین بازی درمانی و هنر درمانی و روش بیانگر و فرافکن در روان درمانی است.