روایت حبیب

ویژگی های قهرمانان ملی ایران باید به نسل جدید انقلاب تبیین شود
فرمانده سپاه عاشورا:

ویژگی های قهرمانان ملی ایران باید به نسل جدید انقلاب تبیین شود

فرمانده سپاه عاشورا گفت: ویژگی های قهرمانان ملی ایران باید به نسل جدید انقلاب تبیین شود.