روز بزرگداشت شهریار

شعر کمتر دیده شده استاد شهریار برای امام رضا(ع)

شعر کمتر دیده شده استاد شهریار برای امام رضا(ع)

یکی از آثار ماندگار شهریار که کمتر دیده شده شعری است که او برای امام رضا (ع) سروده است.