روز پرستار جامعه پرستاری سازمان نظام پرستاری

پرستاران بدون تعرفه خدمت می‌کنند/ ۱۴ سال بایکوت قانون پرستاری

پرستاران بدون تعرفه خدمت می‌کنند/ ۱۴ سال بایکوت قانون پرستاری

نیروهای پرستاری به عنوان بخش مهمی از تیم درمان، این روزها بیشتر از گذشته درگیر خدمت به بیماران هستند. این در حالی است که هنوز که هنوز است، مهم ترین مطالبه پرستاران بر زمین مانده است.