روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جامعه پرستاری

پرستاران در خدمت به بیماران از آسایش خود چشم پوشی می کنند

پرستاران در خدمت به بیماران از آسایش خود چشم پوشی می کنند

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: پرستاران همواره برای سلامت مردم در شرایط سخت به ارائه خدمت پرداخته و از آسایش خود چشم پوشیده اند.