روز پرستار سعید نمکی ویروس کرونا

مهار امواج سهمگین کرونا مدیون فداکاری پرستاران است

مهار امواج سهمگین کرونا مدیون فداکاری پرستاران است

وزیر بهداشت، گفت: حماسه ای که جامعه پرستاری کشور خلق کرد با هیچ زبانی نمی توان بیان کرد و لحظه های ناب ایثارگری پرستاران همواره در تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد ماند.