روز پرستار موسسه محک کودکان سرطانی

پرستاران پا به پای کودکان مبتلا به سرطان در مبارزه با کرونا

پرستاران پا به پای کودکان مبتلا به سرطان در مبارزه با کرونا

پرستاری، یکی از چند حرفه و شغل سخت است که شاید هر کسی تاب و توان قبول آن را نداشته باشد. زیرا، تحمل سختی ها و دشواری های مراقبت از بیماران، فقط «پرستار» می خواهد.