روسری باتیک

وطن یعنی گره‌باف ظریف فرش تبریز

وطن یعنی گره‌باف ظریف فرش تبریز

صنایع‌دستی و هنرهای سنتی شهر و دیارمان با تمام سختی های این روزها، هنوز ایستاده و هر چند افتان و خیزان، به مسیر خود ادامه می‌دهد؛ مسیری که دورنمای آن، بسته به همت ماست.