زایمان سزارین نوزاد

ترافیک زایمان در ۹ آذر/ ۱۳۰ میلیون بابت تولد  ۹ صبح

ترافیک زایمان در ۹ آذر/ ۱۳۰ میلیون بابت تولد ۹ صبح

چند سالی هست که زایمان‌های مناسبتی و تقویمی، به یکی از چالش‌های نظام سلامت کشور تبدیل شده است.