زحل سياره آژانس فضایی اروپا

گردشی به دور ششمین ماه بزرگ زحل

گردشی به دور ششمین ماه بزرگ زحل

در طول این مأموریت، کاسینی ۱۴۷ بار به دور انسلادوس پرواز کرد و از این میان ۲۳ برخورد نزدیک با این قمر یخی داشت.