زلزله گرمایش جهانی اقیانوس امواج صوتی

تشخیص دمای اقیانوس با اندازه‌گیری سرعت امواج صوتی عبوری

تشخیص دمای اقیانوس با اندازه‌گیری سرعت امواج صوتی عبوری

این گروه در مقاله خود که در مجله “ساینس”(Science) منتشر شده است، نحوه کار سامانه خود و چگونگی عملکرد آن در هنگام آزمایش را بیان کرده‌اند.