زندان مرکزی تبریز

واحد دادرسی الکترونیکی زنان زندان تبریز راه اندازی شد

واحد دادرسی الکترونیکی زنان زندان تبریز راه اندازی شد

واحد دادرسی الکترونیکی ویژه بند بانوان زندان مرکزی تبریز طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی افتتاح شد.