زهرا عبدالهی تغذیه ویروس کرونا

راهکارهای تقویت سیستم ایمنی بدن در قرنطینه خانگی

راهکارهای تقویت سیستم ایمنی بدن در قرنطینه خانگی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درباره راهکارهای استفاده از فرصت در خانه ماندن برای تقویت سیستم ایمنی در دوران شیوع کرونا توضیح داد.