سازمان انتقال خون ایران اهدای خون بیمارستان

تشریح جزئیات مدیریت مصرف خون بیمار در بیمارستان ها

تشریح جزئیات مدیریت مصرف خون بیمار در بیمارستان ها

مدیر پروژه عملی سازی علم «مدیریت خون بیمار» در مراکز درمانی، از تدوین استراتژی مدیریت خون بیمار برای یک دوره یک ساله خبر داد.