سازمان بازرسی کل کشور پرستاران حسن درویشیان پرستار

استخدام ۵۳ هزار نفر در وزارت بهداشت با اولویت پرستاران

استخدام ۵۳ هزار نفر در وزارت بهداشت با اولویت پرستاران

رییس سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت روز پرستار، اهم اقدامات این سازمان در امر پرستاری و مشکلات این صنف را تشریح کرد.