سازمان بسیج رسانه

جهاد امید آفرینی از مهمترین موضوعات در رسانه است
رئیس بسیج رسانه کشور:

جهاد امید آفرینی از مهمترین موضوعات در رسانه است

رئیس بسیج رسانه کشور گفت: این روزها جای خالی جهاد امید آفرینی در رسانه‌ها بسیار احساس می‌شود و رسانه‌ها باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.

مقابل حجم سنگین حملات رسانه‌ای دشمن خاکریز مستحکمی ایجاد شود
فرماندار مراغه:

مقابل حجم سنگین حملات رسانه‌ای دشمن خاکریز مستحکمی ایجاد شود

فرماندار مراغه گفت: باید انفجار فکری در رسانه ایجاد شده و در مقابل حجم سنگین دشمن خاکریز مستحکم ایجاد شود.