سازمان بیمه سلامت بیمه سلامت نسخه الکترونیک

زمان اجرای نسخه نویسی الکترونیک در مراکز درمانی

زمان اجرای نسخه نویسی الکترونیک در مراکز درمانی

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، در ارتباط با روند اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در مراکز درمانی دولتی، توضیحاتی ارائه داد.