سازمان بیمه سلامت حقوق شهروندی بیمه

تهیه فرهنگ اصطلاحات تخصصی در حوزه حقوق بیمه

تهیه فرهنگ اصطلاحات تخصصی در حوزه حقوق بیمه

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس بیمه سلامت از تهیه فرهنگ اصطلاحات تخصصی در حوزه حقوق بیمه خبر داد.