سازمان بیمه سلامت نظام ارجاع پزشک خانواده

تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستاییان

تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستاییان

مدیر کل خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت، گفت: تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستاییان به عنوان مهم ترین سند سالانه بیمه سلامت است.