سازمان ثبت احوال كشور

آیا انتخاب اسامی محلی برای نوزادان محدودیت دارد؟

آیا انتخاب اسامی محلی برای نوزادان محدودیت دارد؟

طی سال های اخیر یکی از مباحث مهم اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور که همواره بازتاب وسیعی در شبکه های اجتماعی داشته و دارد، مربوط به انتخاب اسامی محلی ترکی، کردی، لری، ارمنی و ... است؛ اینکه ممنوعیت و محدودیتی در این باره وجود دارد یا نه، سئوالی که نیازمند روشنگری است.